Privacybeleid

De website www.meetdistrict.com (hierna de "website" genoemd) is een initiatief van: MeetDistrict NV (onderneminsgnummer BE0568.815.225) en MeetDistrict Gent NV (onderneminsgnummer BE0627.806.863) (hierna: "MeetDistrict")

Naam: MeetDistrict NV
Adres: Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, België
Telefoon: 09 277 77 00
E-mail: privacy@meetdistrict.com
Ondernemingsrechtbank: Gent, afdeling Ieper

Voor privacygerelateerde vragen mag u altijd contact met ons opnemen. Wij beloven snel te antwoorden!

1. Waarom deze privacyverklaring?

Elke persoon (hierna de "gebruiker" genoemd) die de website bezoekt of gebruikt, openbaart een zeker aantal persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn informatie die MeetDistrict in staat stelt u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar voor zover een direct of indirect verband kan worden gelegd tussen één of meer gegevens en u als natuurlijk persoon.

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de privacywet en de andere geldende regelgeving. Elke verwijzing in deze privacyverklaring naar de "privacywet" is een verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de "verordening" is een verwijzing naar de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen aangaande de verwerking van persoonsgegevens en inzake het vrije verkeer van die gegevens.

Door gebruik te maken van onze website verklaart de gebruiker deze privacyverklaring te hebben gelezen en gaat hij/zij uitdrukkelijk akkoord met de mogelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit document. MeetDistrict behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Elke belangrijke wijziging zal op duidelijke wijze worden meegedeeld aan de gebruiker. Wij adviseren u om dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

MeetDistrict is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook over de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens.

2.2 Verwerker(s)

Het staat MeetDistrict vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt op verzoek van en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt steeds op instructie van de verwerkingsverantwoordelijke.

3. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van mijn gegevens?

In overeenstemming met de verordening verwerken wij persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • op grond van de uitvoering van de overeenkomst die met u is afgesloten of de uitvoering van precontractuele stappen die op uw verzoek zijn genomen; of
 • op grond van de naleving van wettelijke of regelgevende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie; of
 • op grond van uw toestemming om promotionele aanbiedingen te ontvangen (directe marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

MeetDistrict verbindt zich ertoe alleen uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de door MeetDistrict nagestreefde doeleinden. Een niet-limitatieve lijst van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, vindt u hier:

 • achternaam, voornaam en contactgegevens;
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • beroep;
 • informatie met betrekking tot uw verbinding (IP-adres, locatie, etc.).

Deze gegevens worden verzameld op het moment van uw registratie op de website en wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de levering van onze diensten.

We gebruiken ook cookies om de gebruiker te herkennen en om de gebruiker een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (zoals taalkeuzes of een gebruikersprofiel), en om eventuele fouten die op de website aanwezig kunnen zijn op te sporen en te corrigeren.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij graag naar onze cookieverklaring.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

MeetDistrict verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel haar gebruikers een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring van haar website en de aangeboden diensten te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom essentieel voor het goede functioneren van de site en de levering van de bijbehorende diensten. Indien deze gegevens ontbreken of onjuist of onvolledig zijn, behoudt MeetDistrict zich het recht voor bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren.

MeetDistrict verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • om de gebruiker toegang te verlenen tot zijn/haar gebruikersprofiel en om de diensten aangeboden op de website te gebruiken;
 • voor het beheer van de contractuele relatie waarbij de gebruiker partij is;
 • om de gebruiker een gepersonaliseerde dienstverlening te verstrekken in de vorm van nieuwsbrieven, voor het aanbieden van gepersonaliseerde producten, en voor ondersteuning en opvolging van klachten;
 • voor de detectie en de bescherming van gebruikers tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag;
 • voor het toesturen van promotionele aanbiedingen indien u hier uitdrukkelijk mee instemde (directe marketing). In dit geval kan u uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Bij het bezoeken van de website van MeetDistrict worden een aantal gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Het gaat daarbij om de volgende data: IP-adres, de vermoedelijke locatie van raadpleging, tijdstip en datum van de raadpleging, en de pagina's die worden geraadpleegd. Wanneer u de website bezoekt, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden.

Het is steeds de gebruiker die zijn/haar persoonsgegevens aan MeetDistrict verstrekt en zo een zekere controle behoudt. Indien sommige gegevens onvolledig of schijnbaar onjuist zijn, behoudt MeetDistrict zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen voor intern gebruik en binnen MeetDistrict verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden, tenzij u ons hiervoor uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gaf.

MeetDistrict heeft alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang tot de gegevens en het ongemachtigde gebruik ervan te voorkomen. In geval van een inbreuk op de gegevensbescherming zal MeetDistrict onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade tot een minimum te beperken.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken. Ze worden in onze databank gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden of als u uw recht op gegevenswissing rechtsgeldig uitoefent.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie op een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor de rechtmatige doeleinden die in punt 5 worden uiteengezet. Ze worden verzameld en verwerkt op een passende, relevante en niet-excessieve wijze, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit kan bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, evenals de categorieën van betrokken gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden overgedragen, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen, en de rechten die u kan uitoefenen ten aanzien van uw gegevens.

8.3 Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige wijzigingen zelf aan te brengen in zijn of haar "abonnementsomgeving", maar u kan ook een schriftelijk verzoek tot ons richten.

8.4 Recht op gegevenswissing (of het "recht om vergeten te worden")

Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, heeft u bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doeleinden;
 • u trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere juridische grond voor de verwerking;
 • u oefende uw recht van bezwaar rechtsgeldig uit;
 • uw gegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens worden vooral gewist omwille van zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens nog tijdelijk worden opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, met name in geval van geschillen over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in het kader van juridische procedures, of omwille van de tijd die MeetDistrict nodig heeft om te verifiëren dat u uw recht op gegevenswissing rechtsgeldig kan uitoefenen.

8.6 Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing. MeetDistrict stopt dan met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettige redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw bezwaarrecht.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, courant en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor doeleinden van directe marketing.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Als u uw rechten wilt uitoefenen, dient u een schriftelijk verzoek en een bewijs van identiteit per aangetekende post te bezorgen aan MeetDistrict, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 b300, 9000 Gent, privacy@MeetDistrict.com. Wij reageren dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

10. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door MeetDistrict, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

MeetDistrict HQ

 • ma - do 08:00-18:00
  vr 08:00-17:00
  za, zo & feestdagen gesloten