Algemene voorwaarden

De website www.meetdistrict.com (hierna de "website" genoemd) is een initiatief van: MeetDistrict NV (onderneminsgnummer BE0568.815.225) en MeetDistrict Gent NV (onderneminsgnummer BE0627.806.863) (hierna: "MeetDistrict")

Contactgegevens

Naam: MeetDistrict NV
Adres: Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper
Telefoon: 09 277 77 00
E-mail: privacy@meetdistrict.com
Bevoegde rechtbank: Ieper (en hof van beroep te Gent)

1. Algemeen

Elke gebruiker die de website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorwaarden en verklaart de volledige uitvoering ervan te aanvaarden. Een "gebruiker" (hierna ook aangeduid als "u") in de zin van deze gebruiksvoorwaarden is iedereen die onze website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of hij of zij geregistreerd is. Deze gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, MeetDistrict, als voor de gebruiker.

Van de gebruiker wordt ook verwacht dat hij of zij kennisneemt van onze privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website worden vermeld.

MeetDistrict dringt er in dat verband bij iedere gebruiker op aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voorafgaand aan het gebruik van de website evenals in geval van gemelde aanpassingen.

2. Registratie

Registratie kan noodzakelijk zijn. Gebruikers die toegang willen krijgen tot de functionele elementen en de informatie op de website dienen zich te registreren op onze website. Om zich te registreren moet de gebruiker ten minste 18 jaar oud zijn. MeetDistrict heeft te allen tijde het recht om de registratievoorwaarden aan te passen en vast te leggen.

De inschrijving van een minderjarige (-18 jaar) is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s) of de wettelijke voogd.

Bij de registratie dient de gebruiker een persoonlijk profiel aan te maken (hierna het "gebruikersprofiel") door correcte, waarheidsgetrouwe en actuele persoonsgegevens te verstrekken. Afhankelijk van het gebruikerstype kan een absolute noodzaak bestaan om bepaalde gegevens te vermelden.

Deze verplichting geldt zowel op het tijdstip dat het gebruikersprofiel wordt aangemaakt als voor de toekomst. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker om onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Elk gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker kan zijn gebruikersprofiel niet overdragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van MeetDistrict. De gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor elke handeling die via het gebruikersprofiel wordt uitgevoerd en voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van het gebruikersprofiel, inclusief aanmeldgegevens.

De gebruiker dient elke inbreuk op de vertrouwelijkheid van het gebruikersprofiel aan MeetDistrict te melden. MeetDistrict zal de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te herstellen.

3. Beperkingen van het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt voor zover de gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke invloed hebben of kunnen hebben op de goede werking en de veiligheid van de website, andere gebruikers en/of het gebruik van de website. Het gebruik van de website mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derden en/of de algemeen aanvaarde internetgedragscode.

De volgende handelingen zijn absoluut verboden:

  • Het gebruik van softwareprogramma's die bedoeld zijn voor de verzameling en de verwerving van gegevens. Dit omvat spiders, crawlers, robots en soortgelijke software, maar beperkt zich uiteraard niet tot de genoemde software.
  • De website en de gegevens daarvan gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junkmail en/of soortgelijke zaken.
  • Het stalken van andere gebruikers en/of het opdringen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
  • Ongeoorloofde toegang tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers.
  • Het gebruik van onjuiste persoonsgegevens of een valse identiteit bij de registratie.

De bovenstaande opsomming is in geen enkel opzicht uitputtend.

4. Maatregelen

MeetDistrict behoudt zich het recht voor alle noodzakelijke en passende maatregelen te treffen in het geval waarin de gebruiker handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derden of de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet. MeetDistrict behoudt zich een ruime beoordelingsmarge voor om bestraffende of corrigerende maatregelen te nemen en om de reikwijdte van die maatregel te bepalen. Maatregelen zullen altijd in verhouding staan tot de inbreuk.

MeetDistrict heeft de mogelijkheid om het gebruiksrecht tijdelijk of permanent op te schorten. Daarnaast kan MeetDistrict de algemene toegang van de gebruiker tot de functionaliteit van de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen bovengenoemde maatregelen worden getroffen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker heeft niet het recht om terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor getroffen maatregelen.

Indien de gebruiker van mening is dat de getroffen maatregel ongepast of ongegrond is, dient hij of zij MeetDistrict hiervan binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is genomen, op de hoogte te stellen. MeetDistrict zal kennisnemen van deze argumenten zonder verplicht te zijn de getroffen maatregel(en) ongedaan te maken.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. De gebruiker kan deze informatie niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Elk gebruik van de website is steeds op eigen risico van de gebruiker.

MeetDistrict neemt alle noodzakelijke en redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die op de website wordt aangeboden, juist, actueel en accuraat is. MeetDistrict kan evenwel geen garanties geven ten aanzien van de kwaliteit en de volledigheid van de informatie op de website. Indien de gebruiker onjuistheden merkt, wordt de gebruiker verzocht contact op te nemen met de sitebeheerder. Bijgevolg kan MeetDistrict niet aansprakelijk worden gesteld voor (rechtstreekse en onrechtstreekse) schade die de gebruiker lijdt door de informatie op de website te raadplegen.

MeetDistrict kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of valse informatie op de website of in de e-mails, zelfs wanneer dit het gevolg is van grove nalatigheid of herhaalde fout veroorzaakt door de website, door virussen, computercriminaliteit, hacking, zelfs wanneer MeetDistrict voor deze schade was gewaarschuwd. MeetDistrict kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het communicatiesysteem. MeetDistrict is met name niet aansprakelijk voor de potentiële overdracht van virussen via zijn website.

MeetDistrict kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

MeetDistrict kan de inhoud van de site (inclusief koppelingen) te allen tijde wijzigen of aanvullen zonder bekendmaking hiervan of kennisgeving aan de gebruiker. MeetDistrict verstrekt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MeetDistrict kan in geen geval jegens wie dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke bijzondere of andere wijze ook, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van andere sites, met name als gevolg van koppelingen of hyperlinks, met inbegrip, maar zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van applicaties of andere data in het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van zijn partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van koppelingen naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

MeetDistrict verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites, en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor andere vormen van schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.

6. Rechten van intellectuele eigendom

Creativiteit verdient het te worden beschermd. Dat geldt ook voor onze website en de inhoud ervan. Deze bescherming wordt geboden door rechten van intellectuele eigendom en komt toe aan alle partijen, d.w.z. MeetDistrict en derden. Inhoud omvat de zeer brede categorie van foto's, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, enzovoort. Deze inhoud wordt beschermd door auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, ontwerp- en modelrechten, en andere toepasselijke rechten en rechten van intellectuele eigendom. De technische aard van onze website wordt beschermd door het auteursrecht en door de rechten op software en databanken. De handelsnaam MeetDistrict, de bijbehorende slagzinnen, logo('s), kleurencombinaties en alle handelsnamen die wij zelf gebruiken op onze website zijn eveneens beschermd door de toepasselijke rechten van intellectuele eigendom. Wij vragen onze gebruikers de rechten van intellectuele eigendom zoals beschreven in dit artikel niet te gebruiken en/of te wijzigen zonder toestemming van de rechthebbende partij.

De gebruiker verplicht zich ertoe de rechten van intellectuele eigendom van MeetDistrict of van andere partijen op geen enkele wijze te schenden. MeetDistrict kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de rechten van intellectuele eigendom van derden door de gebruiker. Eventuele feitelijke of juridische gevolgen zijn bijgevolg volledig voor rekening van de gebruiker.

7. Bescherming van persoonsgegevens

MeetDistrict hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken, is het niettemin mogelijk dat de gebruiker om persoonsgegevens wordt gevraagd. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van ons klantenbeheer en onze informatieverstrekking. Door persoonsgegevens aan MeetDistrict te verstrekken, geeft de gebruiker MeetDistrict uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden.

MeetDistrict verzamelt de persoonsgegevens van gebruikers op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt of via een ingevuld contactformulier of e-mail. MeetDistrict verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden door te geven, tenzij de wet dit vereist of de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom verzoeken. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden alleen gebruikt door de interne diensten van MeetDistrict om de communicatie te verbeteren of te personaliseren, met name via briefverkeer en/of informatieve e-mails, om de gebruiker op de hoogte te houden van de diensten van MeetDistrict, en daarnaast om de gebruiker de gevraagde informatie te verstrekken. MeetDistrict gebruikt persoonsgegevens ook voor eigen marketingdoeleinden.

De gebruiker heeft recht op inzage en rectificatie van zijn of haar persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de gebruiker zijn of haar identiteit aantoont (kopie van identiteitskaart), kan aan de gebruiker kosteloos zijn/haar persoonsgegevens worden meegedeeld via een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan MeetDistrict, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 b300, 9000 Gent, privacy@MeetDistrict.com.  Indien nodig kan de gebruiker ook om de rectificatie verzoeken van onjuiste, onvolledige en niet-relevante persoonsgegevens.

MeetDistrict kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype en IP-adres, het gebruikte besturingssysteem of de domeinnaam van de website via dewelke de gebruiker toegang verkreeg tot de website of waarlangs de gebruiker de website verliet. MeetDistrict kan de website zo op permanente basis optimaliseren voor de gebruiker.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

8. Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de vaste schijf van de computer worden geplaatst. Dit gebeurt enkel en alleen om de website af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. De informatie die door deze minibestanden of cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt om uw surfactiviteiten op andere websites of diensten te volgen. Met zijn of haar browser kan de gebruiker het gebruik van cookies voorkomen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd, en de cookies op zijn/haar vaste schijf verwijderen. De gebruiker kan hiertoe de helpfunctie raadplegen van de internetbrowser.

Meer informatie over het gebruik van onze cookies vindt u in de cookieverklaring op onze website.

9. Algemene bepalingen

MeetDistrict behoudt zich het recht voor om de website en de gerelateerde diensten op elk gewenst moment en in elke mate te wijzigen, te beperken of stop te zetten. Wij kunnen dit doen zonder de gebruiker hiervan in kennis te stellen. Dit geeft geen aanleiding tot enige vorm van compensatie.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt geacht, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. We behouden ons het recht voor om een geldige wijziging van de betwiste clausule(s) voor te stellen.

De titels die wij gebruiken in onze gebruiksvoorwaarden zijn steeds illustratief. Ze hebben geen juridische waarde.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Bij geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat zij alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Als er geen minnelijke oplossing wordt gevonden,  kan het geschil worden voorgelegd aan een centrum voor arbitrage en bemiddeling (zoals CEPINA) of aan een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Ieper en het hof van beroep te Gent.

11. Annulatieregels

Bij het annuleren van websiteboekingen vindt geen automatische terugbetaling plaats. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met meetus@meetdistrict.com.

MeetDistrict HQ

  • ma - do 08:00-18:00
    vr 08:00-17:00
    za, zo & feestdagen gesloten